•  
  •  
  •  

 

 

Информация и данни за контакт с Администратора:

наименование: СУ „Гео Милев“

ЕИК/Булстат: 000802406

адрес: гр. Раднево, ул. „Георги Димитров“ №24

телефон: 0897881702

ел. поща: sourad@abv.bg

Интеренет страница: http://sou-radnevo.idwebbg.com

 

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:
Асоциация на длъжностните лица по защита на данните

име: Руслана Тонева

ел. поща: office@adpo.bg

тел.: 02/4920112

 

Данни за контакт с Комисията за защита на лични данни:

адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

ел. поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Вътрешни правила за защита на личните данни в СУ „Гео Милев“, гр. Раднево

Вътрешни правила за предаване на лични данни на трети държави или международни организации 

Вътрешни правила за действие при нарушение на сигурността на личните данни 

Вътрешни правила за обработване, съхранение и защита на личните данни при видеонаблюдение в сградата на СУ „Гео Милев“

Вътрешни правила за извършване на оценка на въздействието върху личните данни 

Вътрешни правила за съхранение и унищожаване/изтриване на лични данни 

Вътрешни правила за упражняване на права на субектите на данни 

Технически и организационни мерки за защита на личните данни в СУ „Гео Милев“, гр. Раднево

Заявление за достъп до обществена информация в СУ „Гео Милев“, гр. Раднево

Съобщение за поверителност на личните данни – на служителите и други лица, чиито данни се обработват във връзка с управление на човешките ресурси и финансово – счетоводната отчетност на СУ „Гео Милев“, гр. Раднево

Съобщение за поверителност на личните данни – създадени чрез системата за видеонаблюдение на СУ „Гео Милев“, гр. Раднево

Съобщение за поверителност на личните данни – при приемане на жалби, сигнали и предложения на СУ „Гео Милев“, гр. Раднево

Съобщение за поверителност на личните данни на кандидатите за работа на СУ „Гео Милев“, гр. Раднево

Споразумение за обработка на лични данни на СУ „Гео Милев“, гр. Раднево

Декларация за конфиденциалност при обработка на лични данни на СУ „Гео Милев“, гр. Раднево

Декларация за съгласие за обработка на лични данни на СУ „Гео Милев“, гр. Раднево

Декларация за оттегляне на съгласие за обработка на лични данни на СУ „Гео Милев“, гр. Раднево

Декларация за съгласие за обработка на лични данни на СУ „Гео Милев“, гр. Раднево

Регистър на дейностите по обработка на лични данни на СУ „Гео Милев“, гр. Раднево

Методика за оценка на риска на СУ „Гео Милев“, гр. Раднево

Методика за оценка на съответствието на СУ „Гео Милев“, гр. Раднево

Съобщение за поверителност на лични данни при предоставяне на достъп до сградата на СУ „Гео Милев“, гр. Раднево

Съобщение за поверителност на лични данни, които се обработват от СУ „Гео Милев“, гр. Раднево

Заповед 571 от 10.06.2019г. за определяне на длъжностно лице по защита на данните

 

Календар

 

Контакти