•  
  •  
  •  

 

 

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на дубликат на документ

Приемане на деца в I клас в държавните и в общинските училища

Приемане на ученици в V клас в държавните и в общинските училища

Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места, определени по държавен план-прием

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Календар

 

Контакти