•  
  •  
  •  

 

 

Нормативни документи

 

Стратегия за развитие на СУ "Гео Милев"

Правилник за дейността на СУ "Гео Милев"

Етичен кодекс на СУ "Гео Милев"

Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в СУ „Гео Милев“, гр. Раднево

 

Учебна 2020/2021 година

 

Заповед № 5/15.09.2020 г.

УЧИЛИЩЕН МОДЕЛ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ГЕО МИЛЕВ“ ЗА РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯ НА COVID-19

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСНИТЕ СТАИ И СТАИТЕ НА ГРУПИТЕ ЗА ЦОУД ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАКУСКАТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I – IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБЕДНОТО ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГРУПИТЕ ЗА ЦОУД ОТ I – VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

Финансова подкрепа на родителите в условия на извънредно положение или извънредна епидемиологична обстановка

 

 

Учебна 2019/2020 година

 

Седмично учебно разписание на часовете през II-ри учебен срок за учебната 2019/2020 година

 

Годишен план на СУ "Гео Милев"

План за квалификационата дейност на СУ "Гео Милев"

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден на Су "Гео Млиев"

План за възпитание и обучение по безопасност на дижението по пътищата в СУ "Гео Милев"

План за превенция на тормоза и насилието в училище в СУ "Гео Милев"

План за работа на учлищната комисия за превенция на противообществените прояви на учениците в СУ "Гео Милев"

План за дейността на педагогическия съвет в СУ "Гео Милев"

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи в СУ "Гео Милев"

Училищна политика на СУ "Гео Милев"

Училищен план за действие и изпълнение на националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността в СУ "Гео Милев"

Училищна програма за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система на Су "Гео Милев"

 

 

 

Календар

 

Контакти