•  
  •  
  •  

 

 

Нормативни документи

 

Стратегия за развитие на СУ "Гео Милев" 2021-2024 година

Стратегия за развитие на СУ "Гео Милев"  2016-2020 година

Правилник за дейността на СУ "Гео Милев"

Етичен кодекс на СУ "Гео Милев"

Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в СУ „Гео Милев“, гр. Раднево

Заявление за достъп до обществена информация в СУ „Гео Милев“, гр. Раднево

 

 

Учебна 2022/2023 година

 

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНA

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ГЕО МИЛЕВ“ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА НА СУ „ГЕО МИЛЕВ“, ГРАД РАДНЕВО ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2022-2023 учебна година

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА I – IV КЛАС

 

 

Учебна 2021/2022 година

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ГЕО МИЛЕВ“ ГР. РАДНЕВО 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ГЕО МИЛЕВ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНA

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИН

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ГЕО МИЛЕВ“ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА НА СУ „ГЕО МИЛЕВ“, ГРАД РАДНЕВО ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2021-2022 учебна годинa

ГРАФИК ЗА КЛАСНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНA

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАС НА КЛАСА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СЪОТВЕТНАТА ПАРАЛЕЛКА УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАС НА КЛАСА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СЪОТВЕТНАТА ПАРАЛЕЛКА

ГРАФИК ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ В УЧЕБНИ СЕДМИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА I – IV КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за I а клас I б клас,  I в клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за II а клас II б класII в клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за III а класIII б класIII в клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за IV а класIV б класIV в клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за V а класV б класV в клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VI а класVI б класVI в класVI г клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VII а класVII б класVII в клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VIII а класVIII б клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за IX а класIX б клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за X а класX б клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за XI а класXI б клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за XII а класXII б клас

План за действие при усложнена зимна обстановка в СУ "Гео Милев", гр. Раднево

Училищна политика за превенция на тормоза и насилието сред учениците в СУ "Гео Милев"

Режим на обучение I – II клас

Режим на обучение III – IV клас

 

 

Учебна 2020/2021 година

 

Важно

 

Заповед на министъра на образованието и науката №РД 09-3310/18.11.2020 г. за носене на лични предпазни средства в час

 

Заповед №131/16.11.2020г.

 

Режим на обучение в СУ „Гео Милев“ гр. Раднево за учебна 2020/2021 година - Целодневна организация на учебния процес от 23.11.2020 година

 

 

Заповед № 5/15.09.2020 г.

УЧИЛИЩЕН МОДЕЛ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ГЕО МИЛЕВ“ ЗА РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯ НА COVID-19

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСНИТЕ СТАИ И СТАИТЕ НА ГРУПИТЕ ЗА ЦОУД ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАКУСКАТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I – IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБЕДНОТО ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГРУПИТЕ ЗА ЦОУД ОТ I – VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

Финансова подкрепа на родителите в условия на извънредно положение или извънредна епидемиологична обстановка

Годишен план за квалификационната дейност в СУ „Гео Милев“, гр. Раднево за учебната 2020/2021 година

Годишен план за дейността на СУ „Гео Милев“, гр. Раднево през учебната 2020/2021 година

План за превенция на тормоза и насилието в СУ „Гео Милев“, гр. Раднево за учебната 2020/2021 година

Училищна политика за превенция на тормоза и насилието сред учениците в СУ „Гео Милев“, гр. Раднево за учебната 2020/2021 година

План за работа на училищната комисия за превенция на противообществените прояви на учениците в СУ „Гео Милев“, гр. Раднево за учебната 2020/2021 година

План за дейността на педагогическия съвет в СУ „Гео Милев“, гр. Раднево за учебната 2020/2021 година

Училищна програма на СУ „Гео Милев“, гр. Раднево за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система за  учебната 2020/2021 година

Училищен план за действие в изпълнение на националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността в СУ „Гео Милев“, гр. Раднево през периода 2020/2021 учебна година

 

 

Учебна 2019/2020 година

 

Седмично учебно разписание на часовете през II-ри учебен срок за учебната 2019/2020 година

 

Годишен план на СУ "Гео Милев"

План за квалификационата дейност на СУ "Гео Милев"

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден на Су "Гео Млиев"

План за възпитание и обучение по безопасност на дижението по пътищата в СУ "Гео Милев"

План за превенция на тормоза и насилието в училище в СУ "Гео Милев"

План за работа на учлищната комисия за превенция на противообществените прояви на учениците в СУ "Гео Милев"

План за дейността на педагогическия съвет в СУ "Гео Милев"

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи в СУ "Гео Милев"

Училищна политика на СУ "Гео Милев"

Училищен план за действие и изпълнение на националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността в СУ "Гео Милев"

Училищна програма за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система на Су "Гео Милев"

 

 

 

Календар

 

Контакти